Algemene voorwaarden
 • Definities

 

   1. ‘Opdrachtgever’ betekent de wederpartij van THE DATA BAKERY in de Overeenkomst.
   2. ‘THE DATA BAKERY’ betekent THE DATA BAKERY B.V. te De Rijp, die de Overeenkomst aangaat met Opdrachtgever.
   3. ‘Overeenkomst’ betekent de overeenkomst op grond waarvan THE DATA BAKERY Werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever.
   4. ‘Werkzaamheden’ betekent de door THE DATA BAKERY uit te voeren werkzaamheden.

 

  1. Aard van de Werkzaamheden
   1. THE DATA BAKERY zal de overeengekomen Werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
   2. THE DATA BAKERY voert alle Werkzaamheden uit op basis van een inspanningsverplichting, tenzij en voor zover in de Overeenkomst uitdrukkelijk een specifiek resultaat wordt toegezegd door THE DATA BAKERY.

 

  1. Uitvoering van de Werkzaamheden
   1. Uitvoering van de Werkzaamheden vindt plaats op de door partijen afgesproken locatie(s).
   2. Planning van de uit te voeren Werkzaamheden vindt in onderling overleg plaats op basis van de op dat moment bekende gegevens.
   3. Als normale werktijden voor het uitvoeren van Werkzaamheden worden aangemerkt: maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur, gedurende maximaal 8 uur per dag. Op algemeen erkende Nederlandse feestdagen vinden geen Werkzaamheden plaats. In dringende gevallen kan worden afgeweken van deze tijden en dagen.
   4. THE DATA BAKERY zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen indien de overeengekomen planning voor de uitvoering van de Werkzaamheden wijzigt, door welke omstandigheid dan ook.
   5. Wijzigingen in overeengekomen planningen en/of overschrijding van overeengekomen levertermijnen door THE DATA BAKERY vormen geen reden tot schadevergoeding aan Opdrachtgever.
   6. Opdrachtgever zal aan THE DATA BAKERY tijdig alle documenten en gegevens verstrekken die THE DATA BAKERY redelijkerwijs nodig heeft voor een goede uitvoering van de Werkzaamheden. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte documenten en gegevens.
   7. Indien partijen overeenkomen dat de Werkzaamheden in fasen worden verricht, is THE DATA BAKERY gerechtigd de aanvang van de Werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
   8. THE DATA BAKERY mag te allen tijde de door haar bij het uitvoeren van de Werkzaamheden ingezette medewerkers vervangen door andere medewerkers met een gelijkwaardige deskundigheid, opleiding en ervaring.
   9. Het staat THE DATA BAKERY vrij derden in te huren voor het uitvoeren van de Werkzaamheden.

 

  1. Vergoedingen
   1. Voor Werkzaamheden worden in overleg met Opdrachtgever aanvullend reis- en verblijfkosten in rekening gebracht.
   2. Voor Werkzaamheden die door toedoen van Opdrachtgever door THE DATA BAKERY buiten de normale werktijden moeten worden uitgevoerd kan aan Opdrachtgever een redelijke opslag in rekening worden gebracht.
   3. Annulering door Opdrachtgever van de (nog uit te voeren) Werkzaamheden biedt geen grond voor reductie, restitutie of creditering van de overeengekomen projectvergoeding.
   4. De betalingstermijn van de facturen van THE DATA BAKERY bedraagt 14 dagen.
   5. THE DATA BAKERY houdt zich het recht voor de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten bij niet tijdige betaling.
   6. Opdrachtgever heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen te verrekenen met enige betalingsverplichting die Opdrachtgever heeft jegens THE DATA BAKERY, op welke grond dan ook.
   7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Opdrachtgever is vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd ter hoogte van de op dat moment geldende wettelijke rente.

 

  1. Meerwerk
   1. THE DATA BAKERY is niet verplicht te voldoen aan een verzoek van Opdrachtgever om Werkzaamheden te verrichten, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen Werkzaamheden vallen.
   2. Wanneer THE DATA BAKERY op verzoek of met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht zoals bedoeld in artikel 4a, zullen deze Werkzaamheden door Opdrachtgever aan THE DATA BAKERY worden vergoed conform de op dat moment geldende tarieven van THE DATA BAKERY.

 

  1. Risico
   1. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van producten, programmatuur of gegevens die in het kader van de Werkzaamheden worden ontwikkeld, gaat over op het moment dat Opdrachtgever de feitelijke beschikkingsmacht krijgt over deze zaken.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud
   1. Alle aan Opdrachtgever onder de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van THE DATA BAKERY totdat Opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

 

  1. Intellectuele eigendomsrechten
   1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde ontwerpen, specificaties, resultaten, rapporten, analyses, instructies, databestanden en/of documentaties (blijven) berusten bij THE DATA BAKERY.

 

  1. Geheimhouding
   1. THE DATA BAKERY zal alle informatie die zij van Opdrachtgever ontvangt, met inbegrip van informatie met betrekking tot de plannen, de productiemethoden, de onderneming, zaken en organisatie van Opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever bekendmaken.
   2. Opdrachtgever vrijwaart THE DATA BAKERY voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever uit hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is.

 

  1. Aansprakelijkheid
   1. De aansprakelijkheid van THE DATA BAKERY wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door Opdrachtgever geleden directe schade tot een maximum van de door Opdrachtgever overeengekomen Werkzaamheden verschuldigde vergoeding (exclusief BTW) minus door THE DATA BAKERY aan Opdrachtgever gecrediteerde bedragen.
   2. Onder directe schade in de zin van artikel 10a dient limitatief te worden verstaan de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt:
    • als gevolg van het na overleg met THE DATA BAKERY door een derde leveren van vervangende diensten;
    • ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade als bedoeld in dit artikel.
   3. THE DATA BAKERY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die het gevolg is van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan data of gegevens.
   4. Opdrachtgever vrijwaart THE DATA BAKERY van aanspraken van derden voortvloeiende uit de Overeenkomst.

 

 1. Algemeen
  1. Mochten delen van deze algemene voorwaarden geen rechtskracht hebben, blijven de overige bepalingen van kracht.
  2. Kennisgevingen die de partijen op grond van de Overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats.
  3. Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
  4. Op deze algemene voorwaarden en de uitvoering van de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.